Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky pro služby společnosti Digitální strážce s.r.o. (dále jen „obchodní podmínky“)


I. Základní informace o Poskytovateli a o službách Digitálního strážce

1) Tyto obchodní podmínky upravují vztahy mezi uživateli služeb ochrany dat v oblasti informačních technologií a jejím Poskytovatelem, kterým je společnost Digitální strážce s.r.o., IČ: 07073649 se sídlem Praha 4, Svatoslavova 8/355 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 294265 (dále jen „Poskytovatel“).

2) Předmětem služeb Poskytovatele jsou služby pro zajištění ochrany elektronických dat uživatelů formou jejich zabezpečeného zálohování u Poskytovatele na uživatelských účtech zřízených v prostředí webového úložiště (cloudu). Užívání služeb Poskytovatele je možné na základě stažení příslušného zálohovacího softwaru (dále také „Zálohovací aplikace“). Služby Poskytovatele spočívají v uchování záloh dat u Poskytovatele v období, na které uživatel zaplatil předplatné v příslušné výši.

3) Služby Poskytovatele jsou průběžně prezentovány na internetových stránkách www.digitalnistrazce.cz (dále také „Služby Digitálního strážce“). Podmínky poskytování Služeb Digitálního strážce jsou uvedeny dále v těchto obchodních podmínkách, které jsou zveřejněny na webu www.digitalnistrazce.cz. Těmito obchodními podmínky se řídí uzavřené smlouvy na užívání Služeb Digitálního strážce, které zahrnují uzavřenou licenci pro užívání Zálohovací aplikace (dále také „Smlouvy na užívání služeb“). Aktuální informace o vlastnostech Zálohovací aplikace, o její funkčnosti a součinnosti s relevantním hardwarem a softwarem jsou rovněž zveřejněny na webu www.digitalnistrazce.cz.

4) Poskytovatel poskytuje Služby Digitálního strážce ve spolupráci s třetími osobami, které zajišťují ve prospěch uživatelů těchto služeb fungování nástroje pro realizaci plateb za Služby Digitálního strážce (platební brána) a dále technickou obsluhu k zajištění fungování Služeb Digitálního strážce (dále jsou tyto třetí osoby označovány jako „Smluvní partner“).

5) Poskytovatel níže v těchto podmínkách v souladu s právními předpisy uvádí informace pro spotřebitele, tj. pro ty uživatele služeb, kteří při objednání a užívání jeho služeb vystupují v postavení spotřebitelů podle příslušných právních předpisů.

6) Kontaktní adresa elektronické pošty Poskytovatele při řešení technických potíží a reklamací je: podpora@digitalnistrazce.cz.


II. Uzavření a trvání Smlouvy na užívání služeb

1) Objednání Služeb Digitálního strážce a uzavření smlouvy mezi Poskytovatelem a uživatelem probíhá prostřednictvím komunikace na dálku mezi uživatelem a Poskytovatelem prostřednictvím registračního formuláře na internetových stránkách www.digitalnistrazce.cz. Na tomto webu jsou zpřístupněny veškeré informace k postupu pro uzavření smlouvy na užívání Služeb Digitálního strážce.

2) Cenová nabídka Poskytovatele na využití Služeb Digitálního strážce je učiněna na základě poptávky zájemce o služby, kterou osoba zájemce provede zadáním požadovaného rozsahu služeb případně upřesněním své poptávky prostřednictvím interaktivního formuláře (např. kalkulačka – aplikace pro výpočet ceny) na webu www.digitalnistrazce.cz nebo jiným postupem uvedeným na tomto webu. Konkrétní Cena služeb uvedená v nabídce závisí na úplnosti a pravdivosti informací uvedených zájemcem o služby v jeho poptávce.

3) Přijetí cenové nabídky Poskytovatele zájemce potvrzuje svou registrací, která může být provedena výlučně prostřednictvím registračního formuláře na webu www.digitalnistrazce.cz. V rámci registrace zájemce uvádí údaje o své kreditní kartě pro uskuteční platby v prostředí zabezpečeného internetového platebního portálu, jehož provoz zajišťuje Smluvní partner Poskytovatele pro úhrady ceny za Služby Digitálního strážce (dále jen „Platební brána“). Odesláním registračních údajů zadaných do registračního formuláře zájemce provede objednávku Služeb Digitálního strážce. Na základě registrace je pro zájemce u Poskytovatele založen uživatelský účet pro užívání Služeb Digitálního strážce. Zájemce obdrží přihlašovací údaje na základě, kterých je oprávněn stáhnout Zálohovací aplikaci a zajistit požadovanou ochranu elektronických dat jejich uložením u Poskytovatele. V okamžiku zřízení uživatelského účtu platí smlouva mezi zájemcem a Poskytovatelem za uzavřenou a zájemce se stává uživatelem Služeb Digitálního strážce.

4) Smlouva na užívání Služeb Digitálního strážce je uzavřena na dobu určitou, odpovídající v souhrnu počtu kalendářních měsíců, na které uživatel zaplatil předplatné. Smlouva na užívání služeb zaniká okamžikem, kdy uživatel zruší užívání služeb v prostředí svého uživatelského účtu v rámci Platební brány. Zrušení užívání Služeb digitálního strážce provedené tímto způsobem platí za výpověď příslušné smlouvy ze strany uživatele. Smlouva je ukončena uplynutím posledního dne předplaceného období užívání Služeb Digitálního strážce. Uživatel může provést výpověď Smlouvy na užívání Služeb Digitálního strážce nebo změnu rozsahu užívaných Služeb Digitálního strážce v prostředí svého uživatelského účtu na základě zadání údajů registrovaných u Poskytovatele pro přístup do Platební brány.

5) Ukončení Smlouvy na užívání Služeb Digitálního strážce ze strany uživatele je možné výhradně ke konci kalendářního měsíce, za který uživatel uhradil předplatné (cenu užívaných služeb). Počínaje prvním dnem následujícího kalendářního měsíce po konci předplaceného období nebudou Služby Digitálního strážce pro uživatele nadále přístupné. Data zálohovaná uživatelem u Poskytovatele jsou u něj uchována ještě po dobu 14 dní z důvodu ochrany proti nechtěnému ukončení smlouvy (ochranná lhůta). Po uplynutí této lhůty je provedeno nenávratné vymazání zálohy dat uživatele uložené u Poskytovatele.

6) Dřívější ukončení Smlouvy na užívání Služeb Digitálního strážce ze strany uživatele, pokud by k němu mělo dojít v průběhu předplaceného období nebude Poskytovatelem akceptováno z toho důvodu, že Poskytovatel garantuje přístupnost služeb uživateli až do konce předplaceného období. V průběhu předplaceného období je možná změna smlouvy ve formě navýšení nebo snížení rozsahu Služeb Digitálního strážce ze strany uživatele.

7) Poskytovatel je oprávněn s okamžitou účinností pozastavit uživateli užívání Služeb Digitálního strážce v případě, že bude zjištěno, že uživatel:
a) nemá zaplaceno předplatné pro další kalendářní měsíc,
b) provedl neoprávněný zásah do Zálohovací aplikace nebo se o takový zásah prokazatelně pokusil,
c) užívá Služby digitálního strážce na základě vlastního nebo cizího protiprávního jednání (např. zneužití cizích osobních údajů, zneužití kreditní karty),
d) nebo tyto služby užívá závadným způsobem, který je v rozporu s povinnostmi uživatele vyplývajícími z právních předpisů tak, že na straně Poskytovatele nebo třetích osob hrozí vznik závažné újmy.

8) Poskytovatel je povinen informovat uživatele o pozastavení užívání služeb a konkrétním důvodu jejich pozastavení ve smyslu předchozího odstavce a je oprávněn určit uživateli lhůtu v délce nejméně 10 dní, aby předložil doklady k vysvětlení zjištěného důvodu pro pozastavení služeb nebo pro jeho vyvrácení. V případě, že uživatel nepředloží doklady, které by mohly vylučovat existenci uplatněného důvodu pro pozastavení služeb, nejpozději ve lhůtě prvních 14 dnů v průběhu kalendářního měsíce následujícího po vyrozumění o pozastavení služeb, potom je Poskytovatel oprávněn s okamžitou účinností vypovědět Smlouvu na užívání služeb Digitálního strážce nebo zrušit neoprávněné užívání služeb a vymazat veškerá data uložené uživatelem.


III. Podmínky a průběh poskytování Služeb Digitálního strážce

1) Předmětem ochrany elektronických dat uživatelů v rámci užívání Služeb Digitálního strážce mohou být data uložená na počítačích, mobilních datových zařízeních, virtuálních i fyzických serverech nebo v poštovních schránkách MS Office 365 (dále jen „zařízení a účty datových služeb“).

2) Uživatel odpovídá za správnost a úplnost údajů uvedených v poptávce a v objednávce Služeb Digitálního strážce. Uživatel odpovídá za to, že je oprávněn nakládat se zařízeními a účty datových služeb a na nich uloženými daty, kterých se má týkat ochrana v rámci Služeb Digitálního strážce. Poskytovatel nijak neověřuje, zda tyto data, zařízení a služby, na které se má podle objednávky Uživatele vztahovat ochrana dat v rámci Služeb Digitálního strážce, má uživatel fakticky k dispozici a zda má uživatel právní důvod k disponování s příslušnými zařízeními a účty datových služeb (např. z důvodu vlastnictví, pronájmu, licence).

3) Poskytování služeb je zahájeno okamžikem zpřístupnění Zálohovací aplikace pro její stažení do komunikačního zařízení používaného Uživatelem. Smlouva o využití Služeb Digitálního strážce je uzavřena na dobu určitou. Podmínkou využívání Služeb Digitálního strážce je předchozí úhrada jejich ceny.

4) Služby Digitálního strážce jsou poskytovány výlučně za úplatu (dále také pouze „Cena služeb“). Výši Ceny služeb zájemce o služby zjistí před uzavřením smlouvy na základě zadání údajů pro určení rozsahu služby ochrany dat na internetových stránkách www.digitalnistrazce.cz. Využívání Služeb Digitálního strážce je zpoplatněno formou předplatného. Zálohy dat v požadovaném rozsahu jsou u Poskytovatele uchovány výhradně za podmínky zaplacení předplatného v příslušné výše. Určení výše předplatného (Ceny služeb) a platební podmínky jsou upraveny níže v článku IV. těchto obchodních podmínek.

5) Ustanovením předchozího odstavce není dotčena možnost dočasného bezplatného užívání Služeb Digitálního strážce pro konkrétní uživatele ve zvláštních odůvodněných případech (např. možnost užívání na zkoušku, poskytnutí kompenzace).

6) Rozsah Služeb Digitálního strážce pro konkrétního uživatele (dále také jen „rozsah služeb“) je vyjádřen počtem objednaných licencí k užívání Zálohovací aplikace na konkrétních zařízeních nebo na účtech datových služeb a dále velikostí požadované kapacity (objemu) pro zálohu dat (vyjádřeno jednotkách GB). Rozsah užívání služeb je určen podle údajů uvedených uživatelem při registraci způsobem uvedeným výše v těchto podmínkách. Uživatel je oprávněn v průběhu trvání smlouvy měnit rozsah užívání Služeb Digitálního strážce, přidáním nebo rušením jednotlivých licencí pro konkrétní zařízení a účty datových služeb nebo změnou požadované kapacity zálohy.

7) Uživatel může provést změnu rozsahu užívaných Služeb Digitálního strážce, tj. snížení nebo zvýšení jejich rozsahu ve svém uživatelském účtu na základě zadání údajů registrovaných u Poskytovatele pro přístup do Platební brány. Zvýšení rozsahu služeb zajistí Poskytovatel obratem ke dni přijetí požadavku na zvýšení rozsahu ze strany uživatele v rámci příslušného uživatelského účtu. Ke snížení rozsahu služeb dojde počínaje následujícím kalendářním měsícem po skončení měsíce, ve kterém uživatel provedl požadavek na snížení rozsahu služeb.


IV. Cena služeb a platební podmínky

1) Cena služeb Digitálního strážce zahrnuje také licenční poplatek za užívání Zálohovací aplikace a další náklady Poskytovatele spojené se zajištěním konkrétního uživatelského účtu pro užívání Služeb Digitální strážce. Výsledná Cena služeb závisí na rozsahu služeb podle počtu licencí pro jednotlivá zařízení a účty datových služeb a maximální požadované kapacity pro zálohu dat. Uživatel může placení Ceny služeb ovládat pouze ve svém uživatelském účtu na základě zadání údajů registrovaných u Poskytovatele pro přístup do Platební brány.

2) Cena služeb může být hrazena výlučně formou předplatného prostřednictvím Platební brány. Z důvodu prevence případného nežádoucího výmazu záloh dat vedených u Poskytovatele z důvodu nezaplacení Ceny služeb (např. v důsledku opomenutí) je úhrada možná pouze prostřednictvím inkasa. Uživatel cenu služeb hradí zřízením inkasa ve prospěch Poskytovatele prostřednictvím Platební brány na základě zadání příslušných údajů ke kreditní kartě. Uživatel odpovídá za to, že je oprávněn disponovat s kreditní kartou a příslušným účtem u banky, které uvede při identifikaci v souvislosti se svou osobou při zřízení inkasa.

3) V případě, že uživatel provede změnu rozsahu služeb, dojde podle povahy požadované změny ke zvýšení nebo ke snížení Ceny služeb. V případě navýšení rozsahu služeb dojde ke zvýšení Ceny služeb pro uživatele s účinností ode dne navýšení rozsahu služeb. Uživatel je povinen při navýšení rozsahu služeb uhradit rozdíl do částky navýšené Ceny služeb v poměrné výši podle zbývajícího počtu dní v příslušném kalendářním měsíci, ve kterém provedl navýšení rozsahu služeb. Počínaje následujícím kalendářním měsícem bude účtována a strhávána zvýšená Cena služeb v plné výši (tj. za celý kalendářní měsíc).

4) V případě snížení rozsahu služeb dojde ke snížení účtované Ceny služeb počínaje od následujícího kalendářního měsíce po provedení snížení rozsahu služeb ze strany uživatele.

5) Bankovní poplatky, tj. poplatek za realizaci transakcí, poplatek správu úvěru z kreditní karty, poplatek za zřízení inkasa nejsou součástí Ceny služeb a uživatel tyto bankovní poplatky hradí ve prospěch příslušné banky, pokud jsou takové poplatky bankou účtovány.

6) V případě, že uživatel zjistí jakýkoli problém s fungováním inkasa u příslušné banky (např. ohlášený výpadek platebních mechanismů, ztráta zadání zřízeného inkasa) je povinen takovou skutečnost neprodleně oznámit Poskytovateli.

7) Poskytovatel nepřebírá v žádném případě odpovědnost za pochybení na straně banky či uživatele, v důsledku kterého by nemohlo být provedeno inkaso k úhradě předplatného užívávání Služeb digitální strážce (např. neprovedení inkasa, nedostatečný úvěrový limit).


V. Práva a povinnosti Poskytovatele

1) Poskytovatel je povinen zajistit uchování dat, která uživatel zálohuje prostřednictvím Zálohovací aplikace na svých serverech po celou dobu trvání předplatného. Poskytovatel je povinen zajistit ochranu uživatelem zálohovaných dat před jejich ztrátou a zneužitím ze strany třetí osob.

2) Poskytovatel je oprávněn pozastavit užívání Služeb Digitálního strážce pro konkrétního uživatele k prvnímu dni měsíce následujícího po ukončení období, na které bylo uživatelem zaplaceno předplatné. V případě, kdy Poskytovatel v dostatečném předstihu obdrží informaci uživatele o překážkách pro funkci zřízeného inkasa, je oprávněn požadovat, ať uživatel předloží potvrzení či vyjádření ze strany příslušné banky k této skutečnosti. Poskytovatel zajistí uchování dat nejdéle po dobu prvních 14 dnů následujícího kalendářního měsíce po konci předplaceného období. Po uplynutí této doby je oprávněn smazat veškerá uživatelem zálohovaná data.

3) Poskytovatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje uživatelů v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR). Poskytovatel je takto oprávněn zpracovávat osobní údaje uživatele, které uvedl při registraci a při objednání Služeb Digitálního strážce, za účelem plnění Smlouvy o užívání Služeb Digitálního strážce, zejména za účelem zřízení požadovaného počtu licencí k užívání Zálohovací aplikace, zřízení a vedení zákaznického účtu uživatele, spravování došlých plateb apod.

4) Poskytovatel je oprávněn osobní údaje předat Smluvnímu partnerovi za podmínky, že je to nezbytné k zajištění fungování Služeb Digitálního strážce pro konkrétní uživatele. Poskytovatel je oprávněn osobní údaje uživatele uchovat po skončení Smlouvy na užívání služeb po dobu uplynutí příslušných promlčecích lhůt stanovených právními předpisy pro případ uplatnění nároků smluvních stran, které mohly vzniknout v souvislosti s ukončenou smlouvou na užívání služeb.

5) Poskytovatel je oprávněn v odůvodněných případech umožnit dočasně bezplatné Služeb Digitálního strážce (např. možnost užívání na zkoušku, poskytnutí kompenzace uživateli za výskyt vad apod.).


VI. Práva a povinnosti uživatele

1) Uživatel je oprávněn zálohovat data u Poskytovatele v rozsahu objednaného počtu licencí a limitu kapacity záloh. Uživatel je oprávněn na základě přihlášení do Platební brány upravovat rozsah služeb (zvyšovat či snižovat počet licencí a požadovaný limit kapacity).

2) Poskytovatel je oprávněn zvolit, zda data uložené u Poskytovatele mají být šifrována nebo ne. V případě volby varianty zálohovaní dat v šifrování nejsou data uložená v zálohách čitelná. Šifrování uložených dat je výlučně věcí a odpovědnosti uživatele.

3) Uživatel je povinen hradit Cenu Služeb v příslušné výši a zajistit podmínky pro realizaci úhrady Ceny služeb prostřednictvím inkasa z kreditní karty u příslušné banky.


VII. Odpovědnost stran při poskytování služeb

1) Šifrování uložených dat je výlučně věcí uživatele a spadá na jeho odpovědnost. Poskytovatel v rámci Zálohovací aplikace uživateli zajišťuje pouze možnost vyžití šifrování zálohovaných dat.

2) Poskytovatel při poskytování služeb nepřebírá odpovědnost za důsledky pochybení či překážek, pokud byly způsobeny uživatelem, příslušným provozovatelem služby elektronických komunikací (např. poskytovatel internetu), bankou uživatele nebo jinou osobou odlišnou od Poskytovatele s výjimkou Smluvních partnerů.

3) Poskytovatel neodpovídá za omezení přístupu ke Službám Digitálního strážce, které bylo způsobeno okolnostmi nezávislými na jeho vůli (např. poruchy, opravy nebo údržby sítí operátorů, výpadek energií v důsledku meteorologických jevů apod.).

4) Uživatel při používání Služeb Digitálního strážce bere na vědomí, že tato služba představuje pouze dílčí službu omezenou co do svého rozsahu a použitých komunikačních zařízení, která s výjimkou zabezpečeného zálohování dat a užívání Zálohovací aplikace neumožňuje přístup k širším možnostem užívání prostředí cloudu (např. fungování výpočetního softwaru).

5) Reklamaci vadného plnění služeb je uživatel oprávněn uplatnit u Poskytovatele písemně v podobě elektronické zprávy doručené na adresu elektronické pošty: podpora@digitalnistrazce.cz.. Při reklamaci je uživatel povinen popsat vadu plnění služeb. Poskytovatel je povinen uživatele vyrozumět o vyřízení jeho reklamace a v případě důvodné reklamace je podle povahy vady povinen zajistit adekvátní nápravu, kterou stanoví právní předpisy nebo dohoda s uživatelem. Další práva a povinnosti v případě z vadného plnění se řídí příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.


VIII. Práva spotřebitele a poučení ohledně práva odstoupení

1) Spotřebitelem, je takový uživatel, který je fyzickou osobou a který vůči Poskytovateli při objednání Služeb Digitálního strážce nejedná v rámci výkonu svého podnikání nebo samostatného výkonu svého povolání.

2) Uživatel, který je v postavení spotřebitele (dále jen „Spotřebitel“), má právo na poskytnutí informací ze strany Poskytovatele, které Poskytovatel v souhrnu uvádí na svých internetových stránkách www.digitalnistrazce.cz, především pak v těchto obchodních podmínkách. Důležité informace pro spotřebitele, na které je Poskytovatel zvlášť upozorňuje, jsou popsány v následujícím odstavci.

3) Informace určené ke sdělení spotřebitelům před objednáním Služeb Digitálního strážce jsou uvedeny v těchto obchodních podmínkách v následujících ustanoveních:

Informace o Poskytovateli (článek I. odst. 1)
Označení a popis hlavních vlastností služby (článek I. odst. 2, článek III. odst. 2) až 4)
Informace o uzavření smlouvy a trvání závazku (článek II.)
Informace o ceně služby a způsobu placení (článek III. odst. 3, článek IV.)
Informace k právům z vadného plnění (článek VII.)
Informace ohledně práva na odstoupení (článek VIII., viz následující odstavec)

4) Spotřebitel po stažení Zálohovací aplikace do jím používaného komunikačního zařízení nemůže od Smlouvy na užívání služeb Digitálního strážce odstoupit, jelikož poskytování těchto služeb spadá pod případy výjimek z práva spotřebitele na odstoupení podle ust. § 1837 písm. a) a l) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

5) V okamžiku, kdy Spotřebitel odešle registrační údaje zadané do registračního formuláře na webu www.digitalnistrazce.cz potvrzuje tím, že měl přístup ke všem informacím, které byly uvedeny na internetových stránkách www.digitalnistrazce.cz nebo v těchto obchodních podmínkách včetně informace o tom, že mu nenáleží právo na odstoupení od Smlouvy na užívání služeb.

6) Práva Spotřebitele se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele a právními předpisy souvisejícími. Dozor nad ochranou Spotřebitele vykonává Česká obchodní inspekce, na kterou je možné se v těchto věcech obracet. Kontaktní údaje a další informace jsou k dispozici na internetových stránkách www.coi.cz.


IX. Závěrečná a společná ustanovení

1) Poskytovatel a uživatelé jsou oprávněni při vzájemné komunikaci ohledně Smlouvy na užívání služeb Digitálního strážce, rozsahu služeb a Ceny, jejich sjednání a změny používat prostředky komunikace na dálku přístupné na webu www.digitalnistrazce.cz nebo v prostředí uživatelského účtu, do kterého je uživatel oprávněn vstupovat při užívání Služeb Digitálního strážce. V případě využívání způsobů komunikace uvedených v předchozí větě Poskytovatel garantuje rychlejší vyřizování požadavků uživatelů oproti písemné korespondenci doručované provozovateli poštovních či zásilkových služeb.

2) Tyto všeobecné obchodní podmínky byly zveřejněny na internetových stránkách Poskytovatele www.digitalnistrazce.cz dne 1. 10. 2018 a nabyly platnosti a účinnosti dnem jejich zveřejnění. Ve vztahu ke konkrétní smlouvě mezi Poskytovatelem a uživatelem nabývají tyto podmínky účinnosti v okamžiku odesláním registračních údajů Uživatele prostřednictvím registračního formuláře na webu www.digitalnistrazce.cz.

3) Poskytovatel je oprávněn tyto obchodní podmínky, kdykoli změnit, přičemž taková změna obchodních podmínek nabývá platnosti a účinnosti dnem zveřejnění nového úplného znění obchodních podmínek na internetových stránkách www.digitalnistrazce.cz . V případě Smluv na užívání služeb, které trvaly k okamžiku nastání platnosti a účinnosti změny obchodních podmínek Poskytovatel zašle příslušným uživatelům předchozí oznámení o změně obchodních podmínek s poučením o jejich právu tyto změny odmítnout a vypovědět uzavřenou Smlouvu na užívání služeb. Ustanovení článku II. odst. 5 tím není dotčeno.V Praze dne 1. 10. 2018 Digitální strážce s.r.o.